miércoles, 1 de enero de 2020

Yøuř åccøuňt wås uňděř åttåck! Chåňgě yøuř åccěss dåtå!

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

martes, 24 de diciembre de 2019

circuito09.blogperezzeledon@blogger.com 被黑了! 立即更改密码!

我问候你!

我有个坏消息。
28/08/2019 - 在这一天,我攻击了您的操作系统并完全访问了您的帐户 circuito09.blogperezzeledon@blogger.com。
那天您的帐户密码是:

就是这样。
在您当天连接的路由器的软件中,存在一个漏洞。
我首先攻击了这个路由器并将恶意代码放在上面。
当您通过Internet输入时,我的木马安装在您设备的操作系统上。

之后,我完成了你的磁盘转储(我有你所有的地址簿,查看网站的历史记录,所有文件,电话号码和所有联系人的地址)。

一个月前,我想锁定你的设备并要求少量资金解锁。
但我查看了您经常访问的网站。 你最喜欢的资源令我震惊。
我说的是成人网站。

我想说 - 你是个大变态者。你有一个令人眼花缭乱的幻想!

在那之后,我想到了一个想法。
我制作了你喜欢的成人网站的截图(你知道我的意思,是吗?)。
之后,我在浏览本网站时拍摄了你和你的娱乐照片(我使用了你设备的相机)。
结果很棒! 不要犹豫!

我深信您不想向您的亲戚,朋友或同事展示这些照片。
我认为$973(USD)将使我沉默。
此外,我花了很多时间在你身上!

我在比特币接受钱。
我的BTC钱包: 1HSVgtrQvDnUBvPDrRNj2qBGKEUTqoy6MZ

您不知道如何补充比特币钱包?
在任何搜索引擎中写“如何补充btc钱包”。
这很简单。

对于付款,你有两天多一点(恰好50小时)。
别担心,计时器将在您打开此信件时开始。是的,是的..它已经开始了!

付款后,我的病毒和你的妥协自动毁灭。
如果我没有收到您指定的金额,您的设备将被屏蔽,您的所有联系人都会收到您娱乐的照片。

要谨慎!
- 不要试图找到并摧毁我的病毒! (您的所有数据都已上传到远程服务器)
- 不要试图联系我(这是不可能的,发件人地址是自动生成的。)
- 各种安全服务对您没有帮助;格式化磁盘或销毁设备也无济于事,因为您的数据已经在远程服务器上。

附:我保证,付款后我不会打扰你,因为你不是我唯一的客户。
这是一个黑客的荣誉准则。

从现在开始,我建议你使用好的防病毒软件并定期更新(每天几次)!

不要生我的气,每个人都有自己的工作。
再见。

miércoles, 27 de noviembre de 2019

The decision to suspend your account. Waiting for payment.

Hello!

I have very bad news for you.
11/08/2019 - on this day I hacked your OS and got full access to your account circuito09.blogperezzeledon@blogger.com.

So, you can change the password, yes.. But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I'm talk you about sites for adults.

I want to say - you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea....
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I'm know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $980 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: 1PgnnLkZfG4NuSU6aTK2xtJWwg9nzuCM1A

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: "how to replenish btc wallet".
It's extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your "enjoys".

I hope you understand your situation.
- Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
- Do not try to contact me (this is not possible, the sender is randomized automatically)
- Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker.

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Good luck.

lunes, 25 de noviembre de 2019

Security Notice. circuito09.blogperezzeledon@blogger.com was hacked! Change your password now!

Dear user of blogger.com!

I am a spyware software developer.
Your account has been hacked by me in the summer of 2019.

The hacking was carried out using a hardware vulnerability through which you went online (Cisco router, vulnerability CVE-2019-12643).

I went around the security system in the router, installed an exploit there.
When you went online, my exploit downloaded my malicious code (rootkit) to your device.
This is driver software, I constantly updated it, so your antivirus is silent all time.

Since then I have been following you (I can connect to your device via the VNC protocol).
That is, I can see absolutely everything that you do, view and download your files and any data to yourself.
I also have access to the camera on your device, and I periodically take photos and videos with you.

At the moment, I have harvested a solid dirt... on you...
I saved all your email and chats from your messangers. I also saved the entire history of the sites you visit.

I note that it is useless to change the passwords. My malware update passwords from your accounts every times.

I know what you like hard funs (adult sites).
Oh, yes .. I'm know your secret life, which you are hiding from everyone.
Oh my God, what are your like... I saw THIS ... Oh, you dirty naughty person ... :)

I took photos and videos of your most passionate funs with adult content, and synchronized them in real time with the image of your camera.
Believe it turned out very high quality!

So, to the business!
I'm sure you don't want to show these files and visiting history to all your contacts.

Transfer $977 to my Bitcoin cryptocurrency wallet: 1CDKLgab6xUnAwP5q5x3jdDy8978Bt2iCZ
Just copy and paste the wallet number when transferring.
If you do not know how to do this - ask Google.

My system automatically recognizes the translation.
As soon as the specified amount is received, all your data will be destroyed from my server, and the rootkit will be automatically removed from your system.
Do not worry, I really will delete everything, since I am 'working' with many people who have fallen into your position.
You will only have to inform your provider about the vulnerabilities in the router so that other hackers will not use it.

Since opening this letter you have 48 hours.
If funds not will be received, after the specified time has elapsed, the disk of your device will be formatted,
and from my server will automatically send email and sms to all your contacts with compromising material.

P.S. Do not try to contact me (this is impossible, sender's address was randomly generated).

I advise you to remain prudent and not engage in nonsense (all files on my server).

Good luck!

lunes, 11 de noviembre de 2019

Cooperarion with a large firm

Hello!

We are looking for employees working remotely.

My name is Jasper, I am the personnel manager of a large International company.
Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
Salary is $3500-$7000.

If you are interested in this offer, please visit Our Site

Best regards!

viernes, 1 de noviembre de 2019

Your operating system has been hacked by cybercriminals. Change the authorization method.

Hello!

I'm a programmer who cracked your email account and device about half year ago.
You entered a password on one of the insecure site you visited, and I catched it.

Of course you can will change your password, or already made it.
But it doesn't matter, my rat software update it every time.

Please don't try to contact me or find me, it is impossible, since I sent you an email from your email account.

Through your e-mail, I uploaded malicious code to your Operation System.
I saved all of your contacts with friends, colleagues, relatives and a complete history of visits to the Internet resources.
Also I installed a rat software on your device and long tome spying for you.

You are not my only victim, I usually lock devices and ask for a ransom.
But I was struck by the sites of intimate content that you very often visit.

I am in shock of your reach fantasies! Wow! I've never seen anything like this!
I did not even know that SUCH content could be so exciting!

So, when you had fun on intime sites (you know what I mean!)
I made screenshot with using my program from your camera of yours device.
After that, I jointed them to the content of the currently viewed site.

Will be funny when I send these photos to your contacts! And if your relatives see it?
BUT I'm sure you don't want it. I definitely would not want to ...

I will not do this if you pay me a little amount.
I think $936 is a nice price for it!

I accept only Bitcoins.
My BTC wallet: 12hBxZ7mzn3LgT3SjCsS6yS4tVefPBWCPt

If you have difficulty with this - Ask Google "how to make a payment on a bitcoin wallet". It's easy.
After receiving the above amount, all your data will be immediately removed automatically.
My virus will also will be destroy itself from your operating system.

My Trojan have auto alert, after this email is looked, I will be know it!

You have 2 days (48 hours) for make a payment.
If this does not happen - all your contacts will get crazy shots with your dirty life!
And so that you do not obstruct me, your device will be locked (also after 48 hours)

Do not take this frivolously! This is the last warning!
Various security services or antiviruses won't help you for sure (I have already collected all your data).

Here are the recommendations of a professional:
Antiviruses do not help against modern malicious code. Just do not enter your passwords on unsafe sites!

I hope you will be prudent.
Bye.

miércoles, 30 de octubre de 2019

Your account was under attack! Change your access data!

Hello!

I am a hacker who has access to your operating system.
I also have full access to your account.

I've been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,
transfer the amount of $978 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: "Buy Bitcoin").

My bitcoin address (BTC Wallet) is: 1CMBC1Mj86GHmbwzcMMP8xUe1hQTwk4Ds7

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.
I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!